Монголын нууц товчоо нь Алтан дэвтэрийн хожим өгсөн нэр болохыг Сэргэлэн Интернашионал Экспедишн ТББ-аас баталж байна.
1