“Сэргэлэн интернэшнл экспедишн” ТББ-аас гаргасан Хүн бичигийн товчлуур. Google Chrome-дээр ажилладаг. Keyboard-оо Англи хэл дээр болгоорой.
~
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
-
+
Backspace
Tab
Q
W
E
R
T
Y
U
I
O
P
[
]
\
CapsLock
A
S
D
F
G
H
J
K
L
;
'
Enter
Shift
Z
X
C
V
B
N
M
,
.
/
Shift
Ctrl
Alt
Space
Alt
Ctrl